ASSEMBLEA ORDINARIA

           

  Convocatòria de l'Assemblea Ordinària del Grup Muntanya Valldigna, a celebrar el dia 4 de maig de 2015, a les 20.00 hores en primera i 20.30 hores en segona, en el local del GMValldigna.

Ordre del dia

1.- Lectura i aprovació si s'escau de l’acta de l’assemblea anterior.
2.- Memòria liquidació del pressupost i balanç de l’exercici de comptes de 2014, aprovació si s'escau. Memòria d’activitats de les seccions durant 2014. Activitats i pressupost per a l’any 2015.
 33.- Propostes que presenten els socis per escrit, amb un mínim de set dies d’antelació.
4.- Precs i preguntes.
        

 La Valldigna, 20 d'abril de 2015

El President


Juan Vte. Vercher Gadea