MEMÒRIA D'ACTIVITATS DE 2009

Enguany les activitats el GMV han sigut moltes i variades, entenent que hem consolidat una entitat sòlida i moderna adaptan-la als nostres dies, destinada als servicis de la societat, sense deixar a banda la part social del GMV.

Hem contribuït a donar conèixer a mes de 2.500 persones, que durant tot l'any han conegut els valors mediambientals, paisatgístics, culturals i sobretot socials de la nostra comarca de la Valldigna, destaquem; la vista del Grup de Noruecs; la colaboració amb l'Associació de Comerciantes de la Playa en l'organitzacio de l'autobús turístic; als tres grups excursionistes que ens van visitar, dos dels quals eren de fora de la nostra comunitat. Les activitats realitzades en col•laboració amb la Mancomunitat de la Valldigna durant l'estiu, que segons les nostres dades han sigut les mes positives des de que es porten realitzant este tipus d'activitats; l'organització del 33 Aplec Excursionista dels Països Catalans, que han portat a unes 1.000 persones, a gaudir de tots els encants de la nostra comarca.

El GMV participa en l'elaboració del Pla Estratègic Turístic-Cultural de la Mancomunitat de la Safor-Valldigna. Els tallers de treball del Pla Estratègic de Turisme a la Safor-Valldigna que s'han realitzat durant aquest any 2009. Des del juliol de 2009 s'han fet tres tallers on la principal finalitat ha sigut recollir informació de la comarca, permetent elaborar un diagnòstic que ajudarà a esbrinar quines estratègies i quins programes dur endavant. Es pot dir que el futur del turisme de la Safor es basa en quatre potencialitats: esportiva, mediambiental, patrimonial i de sol i platja, però, el que ens pot distingir d'altres llocs turístics és la taronja. La taronja ha d'estar necessàriament integrada en aquests quatre grups. Des de el GMV pensem que la nostra comarca és molt rica en recursos i pot tindre un gran futur econòmic basat en una nova forma de turisme el qual estiga interessat per les particularitats que pot oferir aquest territori (cultura, productes agrícoles, natura, senderisme...) i no simplement pel sol i platja. Es tracta, en definitiva, d'un turisme sostenible. Per tant, és important que tots els agents socials (ajuntaments, empreses, ciutadans...) de la comarca Safor-Valldigna s'encoratgen per dur endavant aquests tipus de projectes.

Com una entitat esportiva que som, destaquem als nostres Corredors per Muntanya, de l'equip MANCOMUNITAT DE LA VALLDIGNA, que en el seu primer any de participació han aconseguits èxits notables, l'11 lloc en la classificació general de Clubs de la CV. L'alta muntanya ha tingut també un destacat paper en la nostra entitat, ja que entre algunes rutes i cim de menys renom que s'han aconseguit, hem coronat el cim mes alt de la península, El Mulhacén 3.404 m.

El GMV, creix com una entitat de servicis en una societat actual i moderna, destacant els treballs que s'han realitzat durant tot l'any: Continuem apostant molt fort en el manteniment de tota la xarxa de senders de la Valldigna. Durant tot l'any hem executat o col•laborat en divers projectes en la comarca: adequació de la Senda del Castell d’Alfàndec i recuperació de l'antiga senda del Pla del Barber, a Benifairó de la Valldigna; manteniment de les sendes del Pla de la Sangonera, a Tavernes de la Valldigna; neteja de les sendes del Barranc de l'Escudella i Camí Vell dels Foies, a Simat de la Valldigna; creació i disseny de la ruta turística de Barx, la Nevera i els Basses de la Drova, que molt prompte estarà acabada per a gaudir del vall de Barx.

La col•laboració del GMV amb la Mancomunitat de la Valldigna, ha sigut importantíssima tant a nivell d'activitats com en el manteniment de les rutes i la seua senyalització. Enguany hem publicat un tríptic de tots els PR-CV homologats de la Valldigna.

Tampoc volem deixar a banda, la confiança que han depositant en la nostra entitat, per part dels Ajuntaments com el Barxeta i Quatretonda, del qual cada dia estem mes lligats ja que ells no han dubtat de la nostra capacitat i serietat a l'hora d'executar projectes, com el que s'han realitzat, en la senda del Molló PR-CV 172 i el que estem treballant en l'actualitat, un ambiciós projecte a Barxeta que combina les rutes senderistes amb les ecològiques.

Per l'any pròxim, molts projectes. Tenim un gran compromís amb la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de CV, d'organitzar el Campament Provincial de València, així com continuar potenciant la nostra entitat i a les noves seccions, com la recent creada Secció d'Escalada i la Secció de BTT Natura, que molt prompte començarà amb les seues activitats.

Juan Vte. Vercher Gadea (President del GMV)

CARMEN SEMPRE ESTARÀS EN ELS NOSTRES CORS.


Amb molt dolor i tristesa que compartim tota la família muntanyenca de la Valldigna, ens sumem a la gran perduda que hem patit recentment de la nostra companya Carmen, en les muntanyes que ella tant volia. El nostre sincer condol per a la seua filla, família, i amics, la nostra admiració i agraïment a tot l’equip de rescat.

V MITJA MARATÓ DE MUNTANYA SERRA D'OLTA

Onze membres dels corredors de carreres per muntanya del GMV de l’equip Mancomunitat de la Valldigna han participat total este diumenge dia 20 de desembre en la V MITJA MARATO DE MUNTANYA DE LA SERRA D’OLTA, a Calp (Alacant), cal nomenar que l'equip Valldignenc ha sigut el segons després de l'equip organitzador en participans.

La carrera ha començat al Poliesportiu municipal del Calp, amb una distància de 20 km un desnivell de +950 m. i una dificultat mitjana i amb el avituallaments als km 4.6, 11.1 i al 15 meta.

La carrera s’ha sigut molt dura, degut al fred intens de baix 0 que la fet durant tota la prova. La Serra d’Olta es una muntanya que mira a la Mediterrània a les faldes del Penyal d’Ifac i del Morro de Toix.

Els Membres de l'equoip MANCOMUNITAT DE LA VALLDIGNA que han participat son:

Olegario Alario Peig. Joan Vicent Palomares Bañuls.
Jose Ant. Alario Pelegri. Emilio González Muñoz.
Jose Vte. Grau Ibañez. Salvador Cantus Climent.
Ximo Escrihuela Bosch. Jose Gregori Robledillo.
Jose Cerda Leo. Sergi Escrihuela Burguet.
Jorge Brines Donet.

Cal destacar la gran actuació que ha realitzat el corredor de Simat de la Valldigna, Olegario Alario que a finalitzat la prova en el primer lloc de la classificació de veterans i el quint lloc de la general, el corredor de la Valldigna se li ha obsequiat amb el trofeu corresponent i un pernil.

CLASSIFICACIONS
Emilio González Muñoz
Secretari i Vocal de Carreres de Muntanya del G.M.V

AL·LEGACIONS A LA CONSTRUCIÓ DEL GASODUCTE, GANDIA, XERESA, XERACO I TAVERNES DE LA VALLDIGNA

La Valldigna, 17 d’abril de 2009


A l'atenció del SR. CAP DEL SERVICI TERRITORIAL D'ENERGIA.
Direcció General d'Energia (Servici Territorial).
EDIFICI PROP
C/. Gregorio Gea núm. 27 – 46009 VALÈNCIA


Juan Vicente Vercher Gadea, amb DNI 73.911.589-P, i domicili a l'efecte de notificacions en carrer de Gabriel Hernandez núm. 51-2, de Tavernes de la Valldigna (46760), en nom i representació de l'Entitat Crup Muntanya Valldigna, amb CIF, G-97883458, compareix i com millor procedisca, EXPOSA:

Que en virtut d'allò que s'ha establit sobre reconeixement en concret d'utilitat pública, relatiu a instal•lació de gas natural fixat en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, durant el termini de trenta dies, d'acord amb el que disposa article 96 del Reial Decret 1434/2002, de 27 desembre, BOE de 31.12.2002, pel que es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal•lacions de gas natural, i en el Capítol II del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener BOE 26.01.2008, pel que s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes.

Es vénen a presentar les següents, AL•LEGACIONS:

A).- El gasoducte que l'empresa Gas Natural Cegas, S.A. que promou des de Gandia, Xeresa, Xeraco, Tavernes de la Valldigna – Cullera, afectarà un gran nombre de finques i camins dels municipis esmentats, així com a un gran numere de propietaris. Alguns dels terrenys es veuran afectats durant les obres de construcció de la conducció de gas i en la major part d'ells per la servitud de pas proposada per l'empresa promotora.

B).- En els terrenys en què s'establix una servitud de pas. Esta suposarà l'afecció d'una franja de protecció a cada costat del gasoducte en què l'empresa podrà actuar quan desitge. En esta superfície els propietaris de les finques podran cultivar tot tipus d'espècies menys arbres i arbustos. Tampoc podran llaurar a una profunditat major de mig metre.
C).- La construcció de les instal•lacions i a la seua incidència ambiental són desfavorables; les incidències desfavorables de les obres de construcció del gasoducte en les parcel•les productives, finques i terrenys pels quals haurà de discórrer; així com la incidència desfavorable en les seues plantacions i arbratge, perjudicant el seu cultiu; divisió de les parcel•les i finques dificultant la seua posterior utilització, explotació i disminució de la producció; disconformitat amb la qualificació dels terrenys afectats, davant de la seua consideració com a sòl de possible urbanització o les expectatives de requalificació a sòl urbanitzable i perjuís econòmics que puguen ocasionar-se durant les obres de la construcció de la canalització i per la depreciació de les parcel•les afectades.

D).- En el document que es referix a la construcció de les instal•lacions del gasoducte objecte de la informació pública practicada que fan referència, hi ha certs errors de naturalesa i superfície afectada compresos en la referida relació de béns i drets afectats per les noves instal•lacions.

E).- El traçat proposat no es correspon amb el que preveu la vigent regulació urbanística, que suporta en el nou Pla General d'Ordenació Urbana de Tavernes de la Valldigna, que va ser aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de València, en la seua sessió celebrada el dia 29 de juliol del 2004, i, les Normes Urbanístiques Del Qual van ser publicades en el Butlletí Oficial de la Província núm. 280, de data 24 de novembre del 2004.

És per tot allò que s'ha exposat, es SOL•LICITA: LA DENEGACIÓ DEL RECONEIXEMENT D'UTILITAT PUBLICA, relatiu a l'autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució de la instal•lació de gas natural. Així com en possibles futurs projectes s'introduïsquen variants del traçat de la canalització, de manera que la mateixa discórrega per zones de domini públic en tant siga possible.
SR. CAP DEL SERVICI TERRITORIAL D'ENERGIA

CRÒNICA 33É APLEC EXCURSIONISTA DELS PAÏSOS CATALANSUN MILER D’EXCURSIONISTES PARTICIPEN EN EL XXXIIIé APLEC EXCURSIONISTA DELS PAÏSOS CATALANS

Els passats 4, 5, 6, 7 i 8 de desembre de 2009, en les poblacions de Benifairó i Simat de la Valldigna, en la comarca de la Safor, al País Valencià, s’aplegaren prop d’un miler d’excursionistes de Catalunya-Nord, Catalunya, País Valencià, les Illes i l’Alguer, per celebrar el XXXIIIé Aplec Excursionista dels Països Catalans.
Un programa atapeït d’excursions, visites, conferències, projeccions, actuacions teatrals, de grups de cultura popular, correfoc i actuacions de grups musicals, ompliren aquests cinc dies, on l’activitat muntanyenca dels amants de la natura i el país pogueren gaudir, un altre any, d’un ambient d’amistat i apropament on també hi participarem els habitants de les dues poblacions on es va celebrar la trobada.
Onze excursions, de diferents nivells i tres passejades culturals, ens oferiren els organitzadors, en les que es va recórrer la serra de Corbera de cap a peus, pujaren al Penyalba, Mondúver, la serra de la Safor, el pla de Santoma, les Foies, el Toro, a les neveres i el camí vell de Barx, el sender dels Amoladors, a les Creus, o el castell de Marinyén, amb visites a les ciutats de Gandia, on visitaren el Palau Ducal i la Marjal com també Sueca, en visita a la casa de l’escriptor, Joan Fuster, l’Albufera i al monestir de Santa Maria de la Valldigna i ermita de la Xara. L’assistència, tant a les excursions com en les visites fou nombrosa, en més d’alguna d’elles superaven el centenar de participants, que tingueren l’oportunitat de conèixer els indrets més emblemàtics, sobretot de la comarca de la Safor.
A més de les excursions i visites realitzades al llarg del quatre dies d’aplec, es varen organitzar altres actes. Farem un resum de les activitats on també varen poder participar els participants a l’Aplec.
En la població de Benifairó de la Valldigna:
El divendres, inauguració de les exposicions sobre l’expulsió dels moriscos al País Valencià (del Centre d’Estudis del Camp de Túria), de l’obra pictòrica de Paco Alberola i concert de Pep Gimeno “Botifarra”, a l’auditori.
El dissabte, acte inaugural a Simat i Benifairó, danses, cercavila i traspàs de la senyera de l’Aplec davant de l’ajuntament de Benifairó. Conferència a l’auditori: Alta tensió i política energètica amb Sergi Saladié. I a la nit, a la zona d’acampada, observació astronòmica amb Enric Marco.
El diumenge, jocs tradicionals valencians, pic i pala i joc de pilota. I a l’auditori, les conferències: El Camí: ruta de senderisme cultural feta amb la teva participació, 40 anys d’independentisme a càrrec de Josep Guia, i L’expulsió dels moriscos i les seves conseqüències amb Manuel Ardit.
El dilluns, Arqueologia de la Valldigna a càrrec de Carles Miret, i Agroecologia amb Enric Navarro i la participació de l’Ecomuseu de Vernissa i d’un llaurador de la cooperativa Aigua Clara.
El dimarts, dins dels actes de cloenda, danses populars, inauguració d’una placa en memòria de l’Aplec, amb la presencia de regidors i l’alcalde de Benifairó de la Valldigna, Jesús Ferrando . I tot seguit a l’auditori, concert de l’IES Band.
A Simat de la Valldigna:
El divendres, inauguració de l’exposició de tots els cartells dels Aplecs, a la gran carpa instal•lada davant del monestir de Santa Maria de Valldigna.
El dissabte, presentació a la carpa de les excursions.
El diumenge, dues conferències, Patrimoni arquitectònic de la Valldigna, a càrrec d’Isabel Canet, i Xarxa viària. El tren Gandia – Dénia com a model, amb Josep Garcia i Antonio Teruel. I les presentacions dels mapes excursionistes de l’editorial el Tossal i de les Marxes Intercomarcals pels Països Catalans. Durant tota la tarda i vespre, fira d’entitats a la carpa. A la nit, concert del grup Batà i d’Andrés Valor i després actuació del conegut artista Xavi Castillo.
El dilluns, a la tarda, al carrer major, partida de pilota valenciana, a l’ajuntament dues conferències: El primer excursionisme valencià a càrrec de Joan F. Mateu, i Activitat de muntanya responsable amb Carles Arnal. Al mateix temps que tenien lloc les conferències, els delegats de les diferents entitats participants a l’Aplec, es reuniren per comentar el desenvolupament de l’Aplec, com també aportar idees i presentar les propostes per organitzar el proper Aplec. Al vespre, cercavila amb una banda i un espectacular correfoc amb el grup de diables “Fem Fredat”, que després de fer un recorregut pels carrers de la població finalitza amb un gran castell de focs artificials. Tot seguit, la colla nova de Muixeranga d’Algemesí, va aixecar castells, i després el sopar de germanor, a la carpa, on hi participaren més de cinc-cents excursionistes, per acabar el dia amb un concert a càrrec dels grups “Naia” i “Eskak al rei”.
El dimarts, a migdia, a la carpa es va celebrar l’acte de cloenda en el que intervingueren el membre organitzador del Grup de Muntanya Valldigna, Xavier Català; els regidors de l’ajuntament de Simat de la Valldigna, Juli Ibañez i Joan Serra; en representació dels excursionistes de les Illes, en Bernardí Morey, del Grup Excursionista d’Esporles; i el coordinador dels Aplecs excursionistes dels Països Catalans, Francesc Beato. També fou convidada a participar en aquest acte la secretària del Centre Excursionista de l’Alguer, Irene Coghene. Els excursionistes valencians traspassaren la senyera, -el símbol de la continuïtat dels aplecs-, als excursionistes de les Illes. En finalitzar els parlaments, participà un grup de dansa, i tot seguit, davant del monestir de Santa Maria de Valldigna, es plantà una carrasca i s’hi inaugurà un monòlit per recordar la celebració del XXXIIIé Aplec.
L’organització d’aquest XXXIIIé Aplec, va anar a càrrec de tres entitats: Grup de Muntanya Viarany, Grup d’Esports de Muntanya de Benifairó de la Valldigna i el Grup Muntanya Valldigna, amb el suport dels Ajuntaments de Benifairó i Simat de Valldigna, i la Universitat de València, Servei de Política Lingüística. Però també, amb la col•laboració de la Fundació Casal Jaume I - La Safor-Valldigna, Acció Cultural del País Valencià, els ajuntaments de Sueca i Gandia, Universitat de València – Delegació d’Alumnes, Escola Valenciana, Centre Social Terra, Associació Amics del Buscarró, Nacionalistes de la Valldigna i Valldigna, som i serem i la Cooperativa “La Valldigna”.
Un èxit, tant d’organització com de participació. Gaudirem d’un temps esplèndid que, per un Aplec, es decisiu perquè molts dels actes tenen com escenari el carrer o la muntanya.
En la reunió de delegats d’entitats, celebrada en l’ajuntament de Simat, es decidí que el XXXIVé Aplec, el del 2010, es celebraria a Mallorca, i el XXXVé, l’any 2011, a la ciutat de l’Alguer.

Francesc Beato i Vicens
President del Centre Excursionista Catalunya

EL GRUP MUNTANYA VALLDIGNA HA INSTAL•LAT UN BETLEM EN ALT DE LES CREUS

El Grup Muntanya Valldigna ha instal•lat un Betlem en Alt de les Creus, el qual es situat a 554 metres d’altitud de la Serra de Corbera. Com va sent habitual en moltes muntanyes i sobretot en els cims mes emblemàtiques de molts racons del món, els muntanyencs instal•len alguns dels elements mes representatiu de estes festes nadalenques, que molt prompte celebrarem.

Amb esta iniciativa la qual també ens recolza la Mancomunitat de la Valldigna, pretenem homenatjar totes les persones que durant tot l'any han estat en les nostres muntanyes de la Valldigna, gaudint com nosaltres de les rutes de senders i d'estos bonics paratges.

És el nostre desig per l’any que ve i posteriors anys, que a esta tradicional eixida per la instal•lació del Betlem s'unisquen totes les entitats de la Valldigna, a fi de realitzar una activitat col•lectiva i conjunta on participem tots d'un dia de convivència, disfrutant de la muntanya com mes ens agrada.

ACTIVITATS D'ALTA MUNTANYA REALITZADES A PIRINEUS

Membres de la Secció d'Alta Muntanya han visitat els Pirineus Aragonès del 4 fins al 8 de desembre, han realitzat activitats en la Vall de Benasc i la zona d'Aigualluts, des del pla de la Besurta fins al Forao d'Aigualluts on al fons del parc natural podem contemplar el cim d'Aneto i la seua glacera, una bonica excursió amb raquetes de neu per poder contemplant totes les valls nevades de les Maladetes.


Secció d'Alta Muntanya del GMV

33 APLEC EXCURSIONISTA DELS PAÏSOS CALTALANS A LA VALLDIGNA


El Grup Muntanya Valldigna, vol agrair especialment a tots els voluntaris que han participat i treballat de valent, estant al peu del canó, en l’organització del 33 Aplec Excursionista dels Països Catalans. També volem agrair l’esforç que han realitzat els Ajuntaments de Simat de la Valldigna i Benifairó de la Valldigna, així com als altres dos Grups organitzadors, Grup Muntanya Viarany i al Grup d'Esports de Muntanya Benifairó de la Valldigna, entenem que s’han beneficiat tots els municipis de la comarca.
Volem fer especial referència que tots els comerços, restaurants, forns, cases rurals, hostals, hotel, lloguer d’apartaments, càmping, bars ...., i en general tots els comerços, han notat l’entrada en la nostra comarca de mes de 800 excursionistes, que a banda han gaudit dels senders i de tots els paisatges de la Valldigna.

Secció de Senders del GMV