ASSEMBLEA ORDINARIA

http://grupmv.blogspot.com / grupmv@gmail.com

http://refugialberglabastida.blogspot.com/
Tel. 685633185
Carrer de Gabriel Hernández, nº 51-2, Tavernes de la Valldigna (46.760)
LA VALLDIGNA

         Convocatòria de l'Assemblea Ordinària del Grup Muntanya Valldigna, a celebrar el dia 24 de març de 2014, a les 20.00 hores en primera i 20.30 hores en segona, en els locals del GMValldigna.

 Orde del dia

1.- lectura i aprovació si escau de l’acta de l’assemblea anterior.
2.- Memòria liquidació del pressupost i balanç de l’exercici de comptes de 2013, aprovació si escau. Memòria, d’activitats de les seccions durant 2013. Activitats i pressupost per a l’any 2014.
 3.- Propostes que presenten els socis por escrit, amb un mínim de set dies d’antelació.
4.- Precs i preguntes.
        

 La Valldigna, 10 de març de 2014

El President
Juan Vte. Vercher Gadea