NOTA PREMSA DEL GMVALLDIGNA SOBRE LA RETIRADA DE LES ALEGACIONS ALS PRESSUPOSTS DE 2012, DE L’AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA

El GMValldigna ha retirat les al·legacions que va presentar al pressupost municipal de 2012 de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Esta entitat valldignenca considerava que la partida de Medi Ambient era insuficient per una ciutat com Tavernes.

No obstant això, el GMValldigna ha retirar les al·legacions degut al compromís del consistori a canviar aquesta partida quan es puga; així com també de la consideració del Govern Municipal a l’hora de tindre en compte les al·legacions presentades del GMValldigna. A més, també som conscients de la mala situació econòmica del municipi i del País.

Tanmateix, des de la nostra entitat estarem a l’aguait perquè l’administració no deixe de banda el Medi Ambient a la Valldigna i seguirem vetllant pel nostre territori i denunciant les agressions al medi.

Amb tot, entenem que la ciutadania en general ha de ser partícip dels assumptes d’un poble i, per tant, segons l’acord de la Junta Directiva del GMValldigna, fem publiques les nostres al·legacions, que són les següents:

“Que fins al 27 de juliol es troben en exposició publica els pressupostos municipals per al 2012. És el moment que les entitats i ciutadans del municipi podem comprovar on es van invertir els nostres diners durant tot exercici de 2012, així com podem realitzar els suggeriments i al·legacions oportunes. És una tasca difícil ja que hem de desplaçar-nos per veure’ls al mateix ajuntament, si bé, amb els mitjans que existeixen en l’actualitat s’hagueren pogut publicar a la WEB municipal a fi de poder revisar o desenvolupar detingudament les partides per aquests exercici.

També manifestem que per als pròxims exercicis es tinga en consideració el dret dels veïns d’esta població a participar en la confecció i d’elaboració dels pressupostos del municipi, que marcaren l'instrument de la política municipal durant tot l’any.

Per tant, des d’esta entitat, amb les dades que disposem i entenent les dificultats econòmiques existents en el nostre ajuntament i en tot el país, enguany ens centrarem en la partida de Medi Ambient que segons ens detalla la seua partida pressupostària, s’indica que ascendeix a la quantitat de 5.155 €, quantitat no d’acord amb la categoria de Tavernes de la Valldigna com a ciutat pròspera, dinàmica i turística.

D’una banda, es destinen grans quantitats del pressupost per a parcs, jardins, manteniment i neteja, mentre que es consigna una xicoteta quantitat de 5.155 € al Medi Ambient.
Per tant, considerem INSUFICIENT la consignació, ja que no es contemplen partides per a la conservació i manteniment del nostre ric patrimoni NATURAL I CULTURAL.

AL·LEGACIONS:

1.- No s’especifica cap assignació per al manteniment, senyalització i neteja de les sendes homologades del terme, PR-CV38, 39 i 40, així com la senyalització de la senda PR-CV 51 senda de la Valldigna, la qual falta la senyalització de la zona de Tavernes de la Valldigna.

2.-No s’especifica cap assignació al manteniment de les zones recreatives ni dels ullals del terme municipal.
3.- No es destina cap assignació en matèria de prevenció d’incendis, voluntariat ambiental, neteja selectiva de les zones boscoses del municipi, formació mediambiental en col·legis, persones majors, cursos per a desocupats, reciclatge, etc.
4.- No s’han trobat cap tipus de propostes encauades a la difusió del medi ambient com ara: aula de la natura, millores d’eficiència energètica, projecte de bicicletes, carril-bici...
5.- No contempla el pressupost per a fer plans per a fomentar l’ocupació d’energies renovables, de la millora de la qualitat de l’aire, millora de les condicions acústiques en els espais públics per a reduir les emissions de CO2 en el municipi, participació- integració en els plans de l’Agenda 21.
La present sol·licitud pretén, en primer lloc, que l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, tinga en compte totes estes qüestions a l’hora de dissenyar els pressupostos del 2012 i següents en la seua estructura general i en matèria de Medi Ambient, en particular.

Esperem l’increment de la partida pressupostaria en matèria de Medi Ambient, així com d’incorporació d’estes propostes en els pressupostos municipals, que permeten la generació d’una dinàmica innovadora i participativa en la gestió de la ciutat del futur.

També ens preocupa la marginació de les actuals polítiques ambientals per part de les administracions que entren en grans contradiccions amb els desafiaments del canvi climàtic, la pèrdua de la biodiversitat, la degradació dels ecosistemes, la contaminació de l’aire, aigua, sòl i l’esgotament dels recurs naturals”.