AL•LEGACIONS AL PROJECTE DEL TRAÇAT DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNA LÍNIA D’ALTA TENSIÓ AÈREA DE 220 kV, A TAVERNES DE LA VALLDIGNA.

A l’atenció del SR. CAP DEL SERVICI TERRITORIAL D'ENERGIA.
Direcció General d'Energia (Servici Territorial).
EDIFICI PROP
C/. Gregorio Gea núm. 27 – 46009 VALÈNCIA
Expedient. ATLINE/2011/475/46 ECS/CCH

AL·LEGACIONS AL PROJECTE DEL TRAÇAT DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNA LÍNIA D’ALTA TENSIÓ AÈREA DE 220 kV, A TAVERNES DE LA VALLDIGNA.

Juan Vicente Vercher Gadea, amb DNI 73.911.589-P, i domicili a l’efecte de notificacions en carrer de Gabriel Hernández núm. 51-2, de Tavernes de la Valldigna (46760), en nom i representació de l’entitat Crup Muntanya Valldigna, amb CIF, G-97883458, compareix i com millor procedeixca, EXPOSA:

En relació amb l’exposició pública del projecte d’Instal·lació de la línia d’alta tensió, de 220 kV (DC-DX) A/S, E/S en el ST Platja de Tavernes des de la línea existent 220 kV Vilanova-ST Gandia. Terme municipal de Tavernes de la Valldigna (Expt. ATLINE/2011/475/46 ECS/CCH), presentem les següents al·legacions:

1.- En l’actualitat, per tota la vall de la Valldigna i pels termes de Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna i Tavernes de la Valldigna, hi ha instal·lades moltes línies elèctriques de baixa, mitjana i alta tensió, de 11kV, 20kV, 66 kV i dos de 132 kV i una d’ 220 kV. La instal·lació d’una altra línia d’alta tensió produeix un greu atemptat a la salut del veïns de la Valldigna, a l'agricultura, al paisatge, a l’ordenació del territori, al medi ambient, a la historia i a la cultura de tota la comarca de la Valldigna.

Considerem que la construcció d’un altra línia d’alta tensió de les esmentades característiques, produeix una gran distorsió en el medi físic on és instal·lada. L’avaluació de la contaminació visual que produeix es pot estimar en l’impacte negatiu, impacte irreversible, impacte directe i impacte permanent, que produeix una greu contaminació en el seu entorn; a més, les radiacions elf o de freqüències baixes, camps electromagnètics, s'agreugen quan les condicions d’humitat són molt elevades en tot el seu traçat, donat el seu emplaçament.

2.- IMPACTE AMBIENTAL
Considerem l'impacte del trajecte, i volem fer especial menció dels terrenys que s'utilitzaran per a la instal·lació dels pals de 40 metres, els quals resultaria molt negatiu per a Tavernes de la Valldigna, a més de constituir un greu atemptat paisatgístic i visual per als veïns de Tavernes i la seua platja. També cal fer referència al gran impacte que ocasionaria als terrenys de conreu que serien afectats greument, els cinc metres de seguretat i franja d’amplària fins els 75 metres, al llarc del seu traçat.

Considerem important l’impacte econòmic del traçat de la línia, ja que en el corredor d’influència es produiria una gran depreciació en els terrenys de conreu, baixaria el seu valor de venda com a conseqüència dels usos possibles així com el trastorn de la servitud amb l’existència dels pals elèctrics.

Considerem que el paisatge definit per les característiques del territori respecte a la geomorfologia i riquesa en la vegetació, fauna i a l’impacte ambiental són de considerat elevat interès per a preservar-los.

Considerem que el traçat afecta una zona de gran interès mediambiental, paisatgístics, faunístic, arqueològic..., i humà del terme de Tavernes de la Valldigna.

Considerem que afectarà visualment el conjunt paisatgístic de Tavernes de la Valldigna, especialment de la seua platja.

3.- ALTERACIONS NEGATIVES DEL TRAÇAT.
* DESTRUCCIÓ DE CULTIUS
* EFECTE DE BARRERA A LES AUS
* INTRUSIÓ VISUAL DEL TRAÇAT
* PROBLEMES D’AGREUJAMENT EN CAS DE PLUGES FORTES.
* EFECTES ARQUEOLÒGICS, PAISATGÍSTICS.

Entenem que les alteracions negatives -algunes molt greus des del punt de vista mediambiental- són el resultat de la construcció de la LÍNIA D’ALTA TENSIÓ. Per això, REBUTGEM la construcció DEL TRAÇAT DE LA LÍNIA D’ALTA TENSIÓ de 220 kV (DC-DX) A/S, E/S en el ST Platja de Tavernes des de la línea existent 220 kV Vilanova-ST Gandia. Terme municipal de Tavernes de la Valldigna.

4.- ALTRES CONSIDERACIONS.
Considerem un greu atemptat a la fauna, especialment a les aus, com:

l’ànec (Ànec platyrhynchos), la fotja vulgar (Fulica atra), l’arpellot (Circus aeruginosus) o d’esplugabous (Bubulcus ibis). garsa imperial (Ardea purpurea), camallarga (Himantopus himantopus), xitxarrot (Acrocephalus arundinaceus), fumarell carablanc (Chlidonias hybridus) polla d'aigua (Gallinula chloropus). Aixa com especialment a les rapinyaries, l’àguila perdiguera, falco pelegrí, cernical, gavilà etc., tots ells aus protegides.…5.- INCIDÈNCIA EN LA PROPIETAT.
Les expropiacions que s'hi facen, representen una important agressió al règim de propietat del sòl. El traçat implica l’expropiació de molts metres quadrats de terreny. Quedaran moltes parcel·les improductives per la col·locació de pals que sobrepassen 50 metres quadrats cada una.


6.- CONCLUSIONS.

a.- S'ha d'entendre que és necessària la utilització d’energies no contaminants i que no afecten la salut de les persones, noves tecnologies renovables solars, vent, mar etc. Per això, aquest traçat de la línia d’alta tensió és DESACONSELLABLE.

b.- La construcció del traçat de la línia d’alta tensió influirà negativament en l'impacte ambiental i agreujarà els problemes en cas d'inundacions.

c.- EL TRAÇAT DE LA LÍNIA D’ALTA TENSIÓ PASSA PROP DE LA ZONA DE LA MARJAL DE LA SAFOR, UNA ZONA DE INFLUENCIA DEL PAS D’AUS.

d.- Les zones on es pretenen instal·lar els pals són d'un gran interès, social, paisatgístic i ecològic. A més, són terrenys agrícoles molt productius.

e.- La construcció del traçat de la línea no beneficia gens els veïns de Tavernes de la Valldigna.

Tavernes de la Valldigna, 17 de maig de 2012

SR. DIRECTOR TERRITORIAL
DE LA CONSELLERIA D’INDÚSTRIA, COMERÇ I ENERGIA.
C/ Gregorio Gea, 27 -46009- VALÈNCIA