AL·LEGACIONS A LA CONSTRUCIÓ DEL GASODUCTE, GANDIA, XERESA, XERACO I TAVERNES DE LA VALLDIGNA

La Valldigna, 17 d’abril de 2009


A l'atenció del SR. CAP DEL SERVICI TERRITORIAL D'ENERGIA.
Direcció General d'Energia (Servici Territorial).
EDIFICI PROP
C/. Gregorio Gea núm. 27 – 46009 VALÈNCIA


Juan Vicente Vercher Gadea, amb DNI 73.911.589-P, i domicili a l'efecte de notificacions en carrer de Gabriel Hernandez núm. 51-2, de Tavernes de la Valldigna (46760), en nom i representació de l'Entitat Crup Muntanya Valldigna, amb CIF, G-97883458, compareix i com millor procedisca, EXPOSA:

Que en virtut d'allò que s'ha establit sobre reconeixement en concret d'utilitat pública, relatiu a instal•lació de gas natural fixat en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, durant el termini de trenta dies, d'acord amb el que disposa article 96 del Reial Decret 1434/2002, de 27 desembre, BOE de 31.12.2002, pel que es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal•lacions de gas natural, i en el Capítol II del Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener BOE 26.01.2008, pel que s'aprova el text refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes.

Es vénen a presentar les següents, AL•LEGACIONS:

A).- El gasoducte que l'empresa Gas Natural Cegas, S.A. que promou des de Gandia, Xeresa, Xeraco, Tavernes de la Valldigna – Cullera, afectarà un gran nombre de finques i camins dels municipis esmentats, així com a un gran numere de propietaris. Alguns dels terrenys es veuran afectats durant les obres de construcció de la conducció de gas i en la major part d'ells per la servitud de pas proposada per l'empresa promotora.

B).- En els terrenys en què s'establix una servitud de pas. Esta suposarà l'afecció d'una franja de protecció a cada costat del gasoducte en què l'empresa podrà actuar quan desitge. En esta superfície els propietaris de les finques podran cultivar tot tipus d'espècies menys arbres i arbustos. Tampoc podran llaurar a una profunditat major de mig metre.
C).- La construcció de les instal•lacions i a la seua incidència ambiental són desfavorables; les incidències desfavorables de les obres de construcció del gasoducte en les parcel•les productives, finques i terrenys pels quals haurà de discórrer; així com la incidència desfavorable en les seues plantacions i arbratge, perjudicant el seu cultiu; divisió de les parcel•les i finques dificultant la seua posterior utilització, explotació i disminució de la producció; disconformitat amb la qualificació dels terrenys afectats, davant de la seua consideració com a sòl de possible urbanització o les expectatives de requalificació a sòl urbanitzable i perjuís econòmics que puguen ocasionar-se durant les obres de la construcció de la canalització i per la depreciació de les parcel•les afectades.

D).- En el document que es referix a la construcció de les instal•lacions del gasoducte objecte de la informació pública practicada que fan referència, hi ha certs errors de naturalesa i superfície afectada compresos en la referida relació de béns i drets afectats per les noves instal•lacions.

E).- El traçat proposat no es correspon amb el que preveu la vigent regulació urbanística, que suporta en el nou Pla General d'Ordenació Urbana de Tavernes de la Valldigna, que va ser aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de València, en la seua sessió celebrada el dia 29 de juliol del 2004, i, les Normes Urbanístiques Del Qual van ser publicades en el Butlletí Oficial de la Província núm. 280, de data 24 de novembre del 2004.

És per tot allò que s'ha exposat, es SOL•LICITA: LA DENEGACIÓ DEL RECONEIXEMENT D'UTILITAT PUBLICA, relatiu a l'autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució de la instal•lació de gas natural. Així com en possibles futurs projectes s'introduïsquen variants del traçat de la canalització, de manera que la mateixa discórrega per zones de domini públic en tant siga possible.
SR. CAP DEL SERVICI TERRITORIAL D'ENERGIA